Welk gevolg gaf de aangezochte autoriteit aan mijn verzoek tot invordering?

Volgende bepalingen zijn van toepassing :

De aangezochte autoriteit stuurt uiterlijk zeven kalenderdagen na ontvangst van het verzoek een ontvangstmelding (art 19,1° UV 1189/2011).

De aangezochte autoriteit geeft uiterlijk aan het eind van elke zesde maand, te rekenen vanaf ontvangstmelding, een stand van zaken aan de verzoekende autoriteit.(art 20,2° UV 1189/2011).

De praktijk leert dat lidstaten dit niet spontaan doen. Verzoekende lidstaten kunnen bij gebrek aan informatie, binnen de gestelde termijn, steeds om een stand van zaken vragen. De elektronische formulieren werden in die zin opgesteld.

Vandaar dat VLABEL op verzoek van het lokaal bestuur zal peilen naar het gevolg dat aan hun verzoek werd gegeven. De besturen waken erover deze vraag, naar een stand van zaken, pas te stellen 6 maand nadat VLABEL haar een kopij van het doorgestuurde formulier heeft overgemaakt.