Wat is een uniforme titel?

Een verzoek tot invordering gaat vergezeld van een uniforme titel.  Deze uniforme titel, die de inhoud van de oorspronkelijke executoriale titel weerspiegelt (kohier), maakt het mogelijk over te gaan tot uitwinning van de schuldenaar in de aangezochte lidstaat. (RL art 12 – decreet art 11 §1)