Wat gebeurt er als ik niet betaal?

De uiterste betaaldatum is steeds vermeld op het aanslagbiljet.

Vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de uiterste betaaldatum is de wettelijke nalatigheidinterest verschuldigd. De nalatigheidinterest is verschuldigd per begonnen maand maar enkel als hij 5 euro of meer bedraagt. De nalatigheidinterest wordt berekend tegen een rentevoet van 7% per jaar, dus per maand bedraagt hij 7/12 = 0,5833% op de openstaande hoofdsom.

Als de aanslag niet betaald wordt, stuurt de Vlaamse Belastingdienst u een herinnering. Betaalt u na de herinnering nog niet, dan volgt er in de meeste gevallen nog een laatste herinnering. Als de betaling nog steeds uitblijft, wordt een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. Vanaf dat ogenblik worden er invorderingskosten aangerekend. Het bedrag van die kosten hangt af van de acties die de deurwaarder moet ondernemen om de belastingschuld in te vorderen, zoals het sturen van een aanmaning, het betekenen van een dwangbevel, het leggen van beslag op de roerende goederen van de belastingplichtige, enz. De invorderingskosten zijn volledig ten laste van de belastingplichtige!

Daarnaast beschikt de Vlaamse Belastingdienst nog over een aantal mogelijkheden om de schuld in te vorderen zoals beslag op huurgelden, op loon, op vakantiegeld en op andere uitkeringen. Ook kan de belastingdienst de wettelijke hypotheek inschrijven op onroerend goed van de belastingplichtige. De kosten van zo'n maatregelen zijn ook geheel ten laste van de belastingplichtige!

Als u met (tijdelijke) financiële moeilijkheden kampt die u niet toelaten de belasting tijdig te betalen, vraag dan zo snel mogelijk na ontvangst van elk aanslagbiljet een (bijkomende) afbetalingsregeling aan.