Vlaamse Belastingdienst

Taak

De Vlaamse Belastingdienst werd opgericht voor de uitvoering van het beleid inzake Vlaamse fiscaliteit. Ze is een beleidsuitvoerende entiteit die instaat voor:

 • Inning en invordering van de Vlaamse belastingen
 • Uitoefening van de fiscale controle van deze belastingen
 • Invordering van niet fiscale schuldvorderingen
 • Inning van retributies en bijzondere (sector-)bijdragen
 • Leveren van de vereiste beleidsgerichte input aan het departement Financiën en Begroting
 • Uitreiken van attesten voor fiscale vrijstellingen en verminderingen

De Vlaamse Belastingdienst bestaat uit vijf operationele afdelingen, en een ondersteunende stafafdeling.

Afdeling taxatie
 • verwerkt de inkomende datastromen tot aanslagbiljetten

 • voert kwaliteitscontroles uit op aanslagbiljetten vooraleer ze te verzenden 

Afdeling klantenmanagement
 • beheert en verdeelt binnenkomende brief - en mailwisseling binnen de organisatie

 • behandelt eenvoudige dossiers onmiddellijk

 • voert controleacties uit


 

Afdeling dossierbehandeling
 • beheert complexere dossiers (bvb. afbetalingsplannen, bezwaren, aanvragen vrijstelling, vragen om informatie)

 • ontvangt belastingplichtigen aan de loketten of na afspraak


 

Afdeling vastgoedtransacties
 • maakt schattingsverslagen op

 • voert onderhandelingen met betrekking tot de prijs of de vergoeding

 • maakt zelf notariële akten op en verlijdt ze

 • staat in voor de verkoop van bepaald patrimonium

 

Afdeling inning en regelgeving
 • volgt betalingen van belastingplichtigen op

 • onderneemt stappen om betaling te verzekeren (bvb. invordering via gerechtsdeurwaarder, loonbeslag,...)

 • vrijwaart betaling (bvb. via wettelijke hypotheek)