Verzoek tot notificatie

Een EU lidstaat kan een andere lidstaat verzoeken alledocumenten, met betrekking tot de onder het toepassingsgebied vallende schuldvorderingen, ter kennis te brengen aan de geadresseerde.

Een verzoek tot notificatie dient steeds vergezeld van het in de E-formsapplicatie voorziene standaardformulier “Uniform Notification Form”.

De aangezochte autoriteit gaat over tot notificatie conform haar eigen wettelijke bepalingen. Ze doet dit voor het verstrijken van de in het verzoek opgenomen uiterste datum van betekening en stelt de verzoekende autoriteit onverwijld in kennis.