Kan ik een afbetalingsregeling krijgen?
Principes

Als uw financiële situatie het tijdelijk of permanent niet toelaat de verschuldigde belasting in één keer te betalen, kan u onder bepaalde voorwaarden een afbetalingsregeling bekomen.

 • Een afbetaling moet schriftelijk aangevraagd worden via één van de kanalen vermeld op onze contactpagina.
 • In uw aanvraag vermeldt u het kohierartikelnummer van het aanslagbiljet waarvoor u een afbetalingsplan vraagt of u voegt een kopie van het aanslagbiljet toe.
 • Bij uw aanvraag moet u ook een attest voegen dat uw financiële moeilijkheden aantoont. Hieronder vindt u een overzicht van de attesten die in aanmerking komen.
Specifieke voorwaarden om een afbetaling voor de erfbelasting te kunnen krijgen

Voor de erfbelasting kan u een afbetalingsregeling krijgen:

 • als voor dezelfde erfbelasting al een afbetalingsregeling toegestaan werd door de FOD Financiën. Voeg in dit geval een bewijs van de toegestane afbetalingsregeling bij uw aanvraag;
 • als uit de aangifte van nalatenschap blijkt dat er niet voldoende geld geërfd werd om de erfbelasting te kunnen betalen;
 • als de erfgenaam enkel naakte eigendom geërfd heeft.
Specifieke voorwaarden om een afbetaling voor de registratiebelasting te krijgen

Er wordt uitsluitend een afbetalingsregeling toegekend voor aanvullende rechten in de registratiebelasting, en dit:

 • Over een termijn van 24 maanden zonder bewijs van financiële moeilijkheden te moeten voorleggen.
 • Over een langere termijn (tot maximaal 60 maanden) als financiële moeilijkheden worden aangetoond op basis van:
  • een attest of brief van het OCMW waaruit blijkt dat de belastingschuldige in budgetbeheer of budgetbegeleiding is;
  • een goedgekeurde afbetalingsregeling voor de personenbelasting van een recent aanslagjaar (het afschrift van FOD Financiën mag maximaal twee jaar oud zijn);
  • een attest van een afbetalingsregeling bij een andere officiële instantie (Electrabel, Water-link, penale boeten);
  • een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting waaruit blijkt dat het netto belastbaar inkomen kleiner is dan 40 000 EUR;
  • een attest waaruit blijkt dat de belastingschuldige een verhoogde tegemoetkoming of een inkomensgarantie voor ouderen geniet;
  • een door FOD Financiën toegestaan afbetalingsplan voor de verschuldigde registratiebelasting.
Opgelet: een afbetalingsregeling betekent geen kwijtschelding van de nalatigheidinterest

Vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de uiterste betaaldatum is de wettelijke nalatigheidinterest verschuldigd. De nalatigheidinterest is verschuldigd per begonnen maand maar enkel als hij 5 euro of meer bedraagt. De nalatigheidinterest wordt berekend tegen een rentevoet van 7% per jaar.

Omgerekend betekent dit alles dat de nalatigheidinterest per maand 0,5833% bedraagt en verschuldigd is zolang de openstaande hoofdsom 860 euro of meer bedraagt.

Deze wettelijke regeling geldt ook als een afbetalingsregeling wordt toegestaan, met andere woorden u zal interest moeten betalen tot u onder het grensbedrag van 860 euro aan hoofdsom komt. Het staat u vanzelfsprekend vrij om alvast over te gaan tot een gedeeltelijke betaling van de aanslag, zodat eventuele nalatigheidinterest kan vermeden of verminderd worden.

Vereist attest als u in budgetbeheer of onder budgetbegeleiding bent bij het OCMW

Een attest van het OCMW waaruit blijkt dat de belastingschuldige in budgetbeheer of budgetbegeleiding is bij het OCMW.

Andere geldige attesten voor een privé-persoon
 • Een toegekend afbetalingsplan bij een andere overheidsdienst of officiële instantie zoals de FOD Financiën of een nutsmaatschappij (water-, gas- of elektriciteitsmaatschappij) in de voorbije 2 jaar;
 • Een kopie van het laatste aanslagbiljet inzake personenbelasting waaruit blijkt dat het netto gezamenlijk belastbaar inkomen lager is dan 20.000 EUR;
 • Een attest van inkomensgarantie voor ouderen;
 • Een attest van recht op verhoogde tegemoetkoming.
Als u al eerder een afbetaling kreeg bij de Vlaamse Belastingdienst...

...dan volstaat het om te verwijzen naar de eerder toegestane afbetalingsregeling. Opgelet: als u reeds 3 jaar na mekaar een afbetalingsplan kreeg van de Vlaamse Belastingdienst, zal u in het vierde jaar opnieuw eerst bewijzen van financiële moeilijkheden moeten opsturen.

Geldige attesten voor bedrijven

Bewijsstukken van RSZ- of BTW-achterstallen, ingebrekestellingen, dagvaardingen, enz.