Stopzetting compensatie gederfde opcentiemen materieel en outillage

Onder bepaalde voorwaarden kan een bedrijf vrijstelling van onroerende voorheffing krijgen voor de investeringen in nieuw materieel en outillage (mat & out). Aangezien deze vrijstelling via de opcentiemen ook de ontvangsten uit onroerende voorheffing van de gemeenten en provincies beïnvloedt, werd door de Vlaamse overheid de minderontvangst financieel gecompenseerd (compensatie mat & out).

De Vlaamse Regering voorziet met betrekking tot de compensatie mat & out volgende maatregelen:

  • de compensatie mat & out wordt stopgezet vanaf aanslagjaar 2015, waarvoor de uitbetaling normaal gezien in kalenderjaar 2016 zou hebben plaatsgevonden
  • de uitbetaling, telkens uiterlijk 15 oktober, van een vast bedrag als overgangsmaatregel voor de kalenderjaren 2016 tot en met 2019 in een beperkt aantal gemeenten. Dit is het geval voor die gemeenten waar het verlies door de stopzetting van de compensatie mat & out groter is dan wat zij aan extra middelen toegewezen krijgen uit het Gemeentefonds door toepassing van de groeivoet (3,5%). Op die manier wordt een substantieel stuk van het verlies aan inkomsten door de afschaffing van de compensatie mat & out ondervangen

De vergelijking wordt m.a.w. gemaakt tussen enerzijds de extra middelen uit het gemeentefonds (2014 min 2013) en anderzijds de weggevallen compensatie mat & out voor aanslagjaar 2014.

Uit de vergelijking blijkt dat:

  • de grote groep van gemeenten (ongeveer 75% van de gemeenten) netto meer krijgt in 2016 dan in 2015
  • ongeveer 25% van de gemeenten het verschil bijgepast zal krijgen. Hiervoor zal hen vanaf 2016 tot en met 2019, jaarlijks een vast bedrag worden gestort als tegemoetkoming voor de stopzetting compensatie mat & out, voor in totaal een vast jaarlijks bedrag van 13.054.079,13 euro
Impact per gemeente - overzichtstabel
Opgelet

Bovenstaande informatie is louter informatief, om steden en gemeenten zo snel en zo goed mogelijk te informeren inzake hun eigen begrotingsopmaak voor 2016. De beschreven maatregel is opgenomen in het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2016. De Vlaamse Regering moet nog een formele goedkeuring geven aan dit ontwerp  van decreet; dat zal normaliter de komende dagen gebeuren. Het spreekt voor zich dat daarna ook de parlementaire goedkeuring nog moet doorlopen worden. Pas nadien kan gesproken worden van definitief beslist beleid.