Schenking van activa verbonden aan een familiale onderneming – Interpretatie van de term “verbonden”

Standpunt nr. 17031 dd. 27.11.2017

Art. 2.8.6.0.3 VCF


 

Er is voldaan aan de voorwaarde dat het gaat om activa die verbonden zijn aan een familiale onderneming indien de activa, door de schenker of zijn partner, beroepsmatig zijn geïnvesteerd in een familiale onderneming.

Er is dus niet vereist dat ook (een deel van) de onderneming wordt mee geschonken aan de betrokken begiftigde(n) opdat de activa zouden kwalificeren voor de vrijstelling in de schenkbelasting, gesteld, uiteraard, dat ook aan alle andere voorwaarden voor de vrijstelling is voldaan.

Zo is het mogelijk dat de onderneming zelf in handen blijft van de schenker en/of wordt geschonken aan een of meer andere begiftigden.

Voor het behoud van de vrijstelling is vereist dat een activiteit van de familiale onderneming zonder onderbreking wordt verdergezet gedurende minstens drie jaar vanaf de datum van de authentieke akte van schenking. De tekst van artikel 2.8.6.0.6 VCF preciseert echter niet door wie deze activiteit moet worden verdergezet. Dit houdt in dat weliswaar een activiteit moet blijven bestaan maar dat het niet noodzakelijk de begiftigde(n) is (zijn) die de activiteit moeten verderzetten. Stopzetting van de onderneming binnen de periode van 3 jaar is dus niet toegelaten. De overdacht van de activa van de onderneming aan een natuurlijk persoon (andere onderneming) of inbreng  van de activa in een rechtspersoon vormen geen belemmering voor het behoud van het gunstregime zolang een activiteit wordt verdergezet.

 

----------

  • gewijzigd op 27.11.2017 en gepubliceerd op 15.12.2017
  • oorspronkelijk standpunt van 15.05.2017, publicatie op 30.05.2017