Erfbelasting – Vrijstelling voor bossen

Standpunt nr. 16076 dd. 10.05.2021

Art. 2.7.6.0.3 (opgeheven) - artikel 2.7.6.0.5 - artikel 2.8.6.0.8 VCF


 

De vrijstelling inzake erfbelasting voor bossen, die voorzien was door artikel 2.7.6.0.3 VCF (opgeheven), kan mits deze bossen duurzaam worden beheerd, zowel toegepast worden voor bossen die in het Vlaams Gewest zijn gelegen als voor bossen die binnen de EER zijn gelegen. Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling dient voldaan te worden aan de decretale voorwaarden zij het dat bij de beoordeling daarvan dus rekening gehouden zal worden met het arrest van het Europees Hof van Justitie van 22 november 2018 (C-679/17) waardoor de in de EER gelegen bossen niet langer per definitie uitgesloten zijn van de vrijstelling.

Dezelfde redenering zal ook toegepast worden voor onroerende goederen binnen de EER gelegen waarvoor een natuurbeheerplan is goedgekeurd (vrijstelling van de erfbelasting (artikel 2.7.6.0.5 VCF) of vrijstelling van de schenkbelasting (artikel 2.8.6.0.8 VCF)). Ook voor deze vrijstellingen zal bij het beoordelen van de decretale voorwaarden rekening gehouden worden met voormeld arrest.

 

-----------

  • gewijzigd op 10.05.2021, publicatie op 26.05.2021
  • oorspronkelijk standpunt dd. 03.10.2016, publicatie op 20.10.2016