Spaarrekening met “derdenbeding” geopend door de erflater

Standpunt nr. 16067 dd. 27.06.2016

Art.  2.7.3.2.1. en 2.7.1.0.6 VCF


 

Een spaarrekening met “derdenbeding” is een spaarrekening die bijvoorbeeld door een (groot)ouder, peter, meter, … wordt geopend bij een financiële instelling met als doel er op te sparen voor hun (klein)kind, petekind, …

Daarvoor worden formules aangeboden waarbij:

- de rekening wordt geopend op naam van de spaarder(s), die tot nader order de volledige controle over de rekening behouden;

- er een vervaldag wordt afgesproken (bv. de 21ste verjaardag van de begunstigde) waarop de begunstigde zelf titularis wordt van de rekening en vrij over de spaartegoeden kan beschikken.

 

Afhankelijk van de gehanteerde formule kunnen er verschillende situaties ontstaan bij het overlijden van de titularis van de spaarrekening:

a) de rekening wordt automatisch overgezet op naam van de begunstigde doch wordt geblokkeerd tot op de afgesproken vervaldag.

In dit geval gaat het eigendomsrecht van de erflater op het rekeningtegoed dus teniet door zijn overlijden.

Bijgevolg is dit geen actiefbestanddeel van de nalatenschap (of van het gemeenschappelijk vermogen).

De begunstigde (nieuwe titularis) verkrijgt een som, ingevolge een door de erflater gemaakt beding, die de begunstigde pas zal ontvangen na het overlijden van de erflater.

Een dergelijke verkrijging valt onder de toepassing van art. 2.7.1.0.6, §1, 2de lid VCF. Het saldo van de rekening op datum van het overlijden (dat weliswaar nu nog niet wordt uitgekeerd doch verder intresten zal genereren tot de vervaldag) is belastbaar in hoofde van de begunstigde.

b) de begunstigde krijgt de keuze: ofwel de begunstiging aanvaarden, ofwel de begunstiging weigeren.

- In het geval van aanvaarding is de situatie identiek aan die beschreven onder a) hiervoor. Er wordt initieel uitgegaan van de aanvaarding door de begunstigde zodat de als legaat geachte verkrijging meteen moet worden aangegeven in de aangifte van nalatenschap.

- Indien de begunstigde de begunstiging weigert en de erflater blijft titularis van de rekening moet het rekeningtegoed worden aangegeven als actiefbestanddeel van de nalatenschap (of, in voorkomend geval, van het GV). De niet aanvaarding is te beschouwen als een nieuwe gebeurtenis zoals bedoeld in artikel 3.3.1.0.6, 2° VCF (verhoging van het actief van de nalatenschap)

c) de vervaldag is reeds verschenen (bv de leeftijd van 21 jaar werd bereikt) : Indien dit zich heeft voorgedaan binnen de drie jaar vóór het overlijden van de erflater valt de door de begunstigde verkregen som onder de toepassing van artikel 2.7.1.0.6, 2de lid, VCF.

 

--------------

- publicatie op 26.07.2016