Verkoop van een onroerend goed met uitgestelde eigendomsoverdracht – Overlijden van de verkoper vóór de eigendomsoverdracht van het onroerend goed

Standpunt nr. 15109 dd. 10.08.2015

Art. 2.7.3.2.1. VCF


 

Een onroerend goed, waarvoor vóór het overlijden een onderhandse verkoopovereenkomst werd afgesloten met uitgestelde eigendomsoverdracht, behoort bij het overlijden van de verkoper vóór de eigendomsoverdracht tot het (onroerend) actief van de nalatenschap van de overleden verkoper.

Alsdan moet bij de aangifte voor de erfbelasting als volgt worden te werk gegaan :

Aan te geven in het actief :

- het onroerend goed voor zijn verkoopwaarde

- het betaalde voorschot bij toepassing van artikel 2.7.3.2.5 VCF (roerend actief)

- een roerende schuldvordering ter waarde van het nog te betalen saldo van de verkoopprijs

Aan te geven in het roerend passief:

- de leveringsplicht van het onroerend goed voor een waarde gelijk aan de verkoopprijs van het onroerend goed.

De leveringsplicht in het roerend passief neutraliseert zo de aangifte van het voorschot en het nog te betalen saldo van de verkoopprijs.

 

Indien, op het ogenblik van overlijden, de nalatenschap van de verkoper om één of andere reden geen recht meer had op de betaling van de prijs, bijvoorbeeld doordat het goed werd verkocht op lijfrente en de koper bijgevolg door het overlijden van de verkoper geen prijs meer moest betalen of doordat de schuldvordering van de verkoper op de koper ondertussen het voorwerp had uitgemaakt van een schenking, moet de aangifte als volgt worden ingevuld:

in het actief :

- het onroerend goed voor zijn verkoopwaarde

-het betaalde voorschot bij toepassing van artikel 2.7.3.2.5 VCF (roerend actief)

in het onroerend passief :

de leveringsplicht van het onroerend goed voor een waarde gelijk aan de verkoopwaarde.

 

PS : De principes van de RJ’s  S 15/33-01 en S 15/33-02 worden dus gevolgd.

 

--------

publicatie op 03.09.2015