Fiscale gevolgen omgekeerd duolegaat met bepaalbaar bedrag

Standpunt nr. 15093 dd. 08.02.2016

Artt. 2.7.1.0.10,tweede lid en 2.7.3.2.13 VCF


 

Bij een omgekeerd duolegaat, waarbij aan een bijzondere legataris een legaat van een som wordt toebedeeld, bestaande uit enerzijds een nader te bepalen bedrag op basis van de verschuldigde erfbelasting en anderzijds een vast (minimum) bedrag, op last de erfbelasting van de andere erfopvolgers te betalen, zal voor de berekening van de erfbelasting rekening worden gehouden met het totaal bedrag van het bijzonder legaat, in de mate dat het bepaalbaar is.

In dat geval is vereist dat de aangevers duidelijk de wijze van berekening en het berekend bedrag van het bijzonder legaat vermelden in de aangifte.

De door de aangevers voorgestelde berekening mag niet leiden tot een kringloopeffect m.b.t. de erfbelasting verschuldigd door de andere erfopvolgers.

Zoniet, blijft Vlabel de mening toegedaan dat het bedrag van het bijzonder legaat niet eenduidig te bepalen is voor de berekening van de erfbelasting, zodat er enkel rekening kan gehouden worden met het vaste (minimum) bedrag van het bijzonder legaat.

De belastbare grondslag van het bedrag van het bijzonder legaat is tevens het bedrag dat in mindering komt van het belastbaar erfdeel van de erfopvolger(s) die gelast is/zijn met de uitkering van het bijzonder legaat.

Door te aanvaarden dat er voor de berekening van de erfbelasting rekening wordt gehouden met het totaal bedrag van het bijzonder legaat – op voorwaarde dat door de aangevers de nodige vermeldingen in de aangifte worden opgenomen - , wijkt Vlabel af van het federale standpunt,  zoals verwoord in RJ S 64/03-02.

Het standpunt van Vlabel houdt een grote versoepeling in, die duidelijk in het voordeel van de belastingplichtigen is.

.

----------

  • vervangen dd. 08.02.2016, publicatie op 23.02.2016
  • oorspronkelijk standpunt dd. 22.06.2015, publicatie op 07.07.2015