Dubbele overdracht binnen een jaar

Standpunt nr. 20083 dd. 18.12.2020

Art. 2.7.5.0.3. VCF


 

Voor de toepassing van art. 2.7.5.0.3 VCF is enkel vereist dat de goederen die reeds belast zijn met erfbelasting binnen het jaar opnieuw voorwerp uitmaken van een overdracht bij overlijden. Dit blijkt immers uit een letterlijke lezing van art. 2.7.5.0.3 VCF.

Er is m.a.w. niet vereist dat een erfopvolger die een belastbaar aandeel in de nalatenschap heeft verkregen, binnen het jaar zelf komt te overlijden. De vermindering voor dubbele overdracht binnen het jaar kan bijgevolg toegekend worden wanneer de erflater geen erfgenaam was in de eerste erfelijke overdracht, doch diens echtgenoot erfgenaam was en de betrokken goederen in toepassing van hun huwelijkscontract in hun gemeenschappelijk vermogen waren terecht gekomen.

Dit belet evenwel niet dat dit een impact zal hebben op de berekening van de vermindering. I.c. zal slechts de waarde van de helft van de betrokken goederen in aanmerking kunnen genomen worden.

 

--------------

  • publicatie op 19.01.2021