Onverenigbaarheid keuze forfait begrafeniskosten vs aanwezigheid begrafenisverzekering

Standpunt nr. 17060 dd. 13.11.2017

Art. 2.7.3.4.2. VCF


 

Artikel 2.7.3.4.2 VC : Het bedrag van de begrafeniskosten wordt forfaitair bepaald op 6000 euro. Deze bepaling geldt niet als de erflater een uitvaartverzekering heeft afgesloten. (…)De aangevers kunnen, in afwijking van het (…) lid, ervoor kiezen om de werkelijke schulden of werkelijke begrafeniskosten te bewijzen met een verklaring in de aangifte van nalatenschap.

Er kunnen zich twee situaties voordoen:

1. Spontane aangifte van een begrafenisverzekering en initieel forfait gekozen of toegepast

Indien er spontaan een begrafenisverzekering wordt aangegeven maar oorspronkelijk het forfait werd gekozen en toegepast, zal de verzekeringsuitkering bijkomend worden getaxeerd en het forfait begrafeniskosten  geannuleerd.

2. Verzuim begrafenisverzekering en initieel forfait gekozen of toegepast

Indien er een verzuim begrafenisverzekering wordt vastgesteld en er initieel werd gekozen voor het forfait en deze ook werd toegepast, wordt de verzekeringsuitkering bijkomend ambtshalve getaxeerd en het forfait begrafeniskosten geannuleerd.

Er wordt een belastingverhoging opgelegd wegens verzuim.

In beide situaties krijgt de aangever nog de kans om de werkelijke begrafeniskosten aan te tonen. De wet zegt dat het forfait niet mogelijk is bij een begrafenisverzekering, de werkelijke kosten bewijzen kan wel.

De aangever heeft niet van deze laatste mogelijkheid gebruik gemaakt, maar hij kan ook in de bijkomende aangifte nog kiezen voor de werkelijke begrafeniskosten (de wet preciseert immers niet in welke aangifte). Het forfait was nooit mogelijk in deze situatie, en dit op basis van een wettelijke regel waardoor de initiële keuze / toepassing vervalt uit kracht van de wet.

Er wordt geen afbreuk gedaan aan de eerder ingenomen standpunten omdat de “keuze” voor het forfait van rechtswege vervalt als er een begrafenisverzekering werd gesloten door de erflater.

Zie ook standpunt SPO 15119 ‘Problematiek van de begrafenisverzekering’.

 

-------------

  • publicatie op 05.12.2017