Verklaringen tot behoud van de modaliteiten van oude schenkingen

Standpunt nr. 17054 dd. 16.10.2017


 

Als de erflater komt te overlijden na de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving, betekent dit dat schenkingen die door deze erflater zijn gedaan, ook voor 01/09/2018, in principe onderworpen zullen zijn aan de nieuwe regels inzake inbreng en inkorting.

Bij wijze van overgangsbepaling heeft een schenker de mogelijkheid bij notariële akte een zgn. verklaring tot behoud af te leggen, waarin wordt bevestigd dat hij wenst dat de vroegere bepalingen van toepassing blijven op schenkingen die hij heeft gedaan vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet (W. 31/07/2017, art. 66).

De vraag wordt gesteld of zo’n verklaring tot behoud aanleiding zal geven tot het heffen van schenkbelasting, als er in de verklaring schenkingen worden vermeld die niet aan de schenkbelasting werden onderworpen.

Vermits een dergelijke verklaring eenzijdig is, in die zin dat ze uitsluitend uitgaat van de schenker, vormt ze volgens Vlabel geen titel voor de heffing van de schenkbelasting.

 

----------

- publicatie op 12.03.2018