Tolerantie meerwaarde onroerend goed

Standpunt nr. 17039 dd. 30.09.2019 

Artt. 3.3.1.0.9. en 3.18.0.0.8. VCF


 

Voor nalatenschappen opengevallen tot 31/03/2019 had een indieningsplichtige erfopvolger de volgende keuze voor de waardering van de aan te geven in België gelegen onroerende goederen:

1. Hij/zij doet voor de schatting een beroep op een door Vlabel erkend schatter-expert (art. 3.3.1.0.9/1 VCF):

Vlabel zal deze schatting aanvaarden op voorwaarde dat de schattingsverslag voldoet aan de door de regelgeving gestelde kwaliteitsvereisten. Ook bij verkoop of verdeling kort na het overlijden, waarbij er sprake is van een hogere waarde dan de waarde die in aanmerking werd genomen voor de erfbelasting, wordt de waardering van een dergelijk schattingsverslag niet in vraag gesteld.

Een kopie van het schattingsverslag moet bij de aangifte van nalatenschap gevoegd worden.

2. Hij/zij doet geen beroep op een erkend schatter-expert:

In een eerste fase wordt met de in de aangifte aangegeven waarde rekening gehouden voor de berekening van de erfbelasting maar Vlabel kan vaststellen dat deze waarde te laag is. In dit geval is er sprake van een tekortschatting. Dit geeft aanleiding tot de heffing van aanvullende rechten en van de belastingverhoging van artikel 3.18.0.0.8 VCF.

Bij wijze van tolerantie wordt, voor nalatenschappen opengevallen tot 31/03/2019, de belastingverhoging wegens tekortschatting niet gevorderd als het betrokken onroerend goed binnen een termijn van 2 jaar na de datum van het overlijden wordt verkocht of verdeeld, waarbij de prijs of opleg erop wijst dat het goed voor een te lage waarde werd aangegeven in de aangifte en er spontaan een bijvoeglijke aangifte wordt ingediend voor de behaalde meerwaarde.

Van zodra Vlabel echter een taxatiehandeling heeft gesteld met het oog op het vaststellen van een tekortschatting, komt de tolerantie te vervallen (dit stemt overeen met de houding van de federale administratie).

Voor nalatenschappen opengevallen vanaf 01/04/2019 beschikt de indieningsplichtige erfopvolger, voor de waardering van de in België gelegen onroerende goederen, ook over een derde keuze, nl. vóór het verstrijken van de indieningstermijn van de aangifte een aanvraag indienen voor een bindende schatting door Vlabel. De schatting door Vlabel is gratis.

Omwille van het bestaan van deze derde mogelijkheid is de tolerantie dat er geen belastingverhoging wordt aangerekend bij de spontane indiening van een bijvoeglijke aangifte voor een bij een verkoop of verdeling behaalde meerwaarde binnen de twee jaar, opgeheven voor nalatenschappen opengevallen vanaf 01/04/2019.

-----------

  • publicatie op 22.10.2019
  • dit standpunt vervangt het standpunt van 04.09.2017 en de tolerantie van 19.06.2015