Groepsverzekering - Extra bijdragen

Standpunt nr. 15145 dd. 26.10.2015

 Art. 2.7.1.0.6 § 2, 3° VCF


 

Artikel 2.7.1.0.6 § 2, 3° voorziet in een vrijstelling van de erfbelasting voor de renten en kapitalen die door tussenkomst van de werkgever van de erflater gevestigd zijn in het voordeel van de langstlevende echtgenoot van de erflater of zijn kinderen die de leeftijd van eenentwintig jaar niet hebben bereikt, tot uitvoering van hetzij een groepsverzekeringscontract, onderschreven ingevolge een bindend reglement van de onderneming dat beantwoordt aan de voorwaarden, gesteld door de reglementering betreffende de controle van dergelijke contracten, hetzij het bindend reglement van een voorzorgsfonds, opgericht in het voordeel van het personeel van de onderneming. Deze vrijstelling is evenwel beperkt tot de sommen die worden uitbetaald ten gevolge van het door het reglement voorgeschreven afhoudingen van het loon van de werknemer of van de bijdragen die door dat reglement ten laste van de onderneming zijn. Er is geen vrijstelling voor het gedeelte van de renten of kapitalen die het gevolg zijn van bijdragen die door de werknemer/erflater zelf vrijwillig werden betaald boven deze die in het reglement zijn voorzien.

RJ S 8/10.01 wordt gevolgd.

 

-----------

publicatie op 10.11.2015