Opeenvolgende overlijdens binnen het jaar

Standpunt nr. 15134 dd. 12.10.2015

Art. 2.7.5.0.3 VCF


 

Art. 2.7.5.0.3 VCF luidt:

“Als de goederen die belast zijn met de erfbelasting, binnen een jaar na het overlijden van de erflater het voorwerp uitmaken van een of meer andere overdrachten bij overlijden, wordt de wegens die overdrachten verschuldigde erfbelasting met de helft verminderd. De vermindering mag voor elk van die overdrachten nooit hoger zijn dan de erfbelasting, geheven op de overdracht die er onmiddellijk aan voorafgaat.

Als voor dezelfde nalatenschap zowel de vermindering, vermeld in het eerste lid, als de vermindering, vermeld in artikel 2.7.5.0.4, genoten kan worden, wordt de vermindering, vermeld in het eerste lid, eerst toegepast.”

 

De term “erfbelasting” in de aanhef van de tekst van artikel 2.7.5.0.3 VCF moet ruim worden geïnterpreteerd, in die zin dat de gunstregeling van dit artikel eveneens van toepassing is als de eerste nalatenschap fiscaal was gelokaliseerd in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

---------

publicatie op 27.10.2015