Toepassing fictiebepaling art. 2.7.1.0.3. VCF voor buitenlandse schenkingen

Standpunt 15048 dd. 16.03.2015

Art. 2.7.1.0.3. VCF


 

Art. 2.7.1.0.3, 3° VCF stelt dat alle schenkingen van roerende goederen die de erflater heeft gedaan onder de opschortende voorwaarde of termijn die vervuld wordt ingevolge het overlijden van de schenker, met het oog op de heffing van het successierecht als legaten worden beschouwd.

Voor de toepassing van art. 2.7.1.0.3, 3° VCF wordt er enkel gekeken naar het ogenblik van overlijden: als iemand onder de Vlaamse erfbelasting valt, dan zullen de betrokken schenkingen onder art. 2.7.1.0.3, 3° VCF vallen, ongeacht de woonplaats op het ogenblik van de schenking.

 

----------

publicatie op 30.03.2015