Aangifte van nalatenschap – Wijzigingen binnen de toegestane termijn

Standpunt nr. 15009 dd. 02.02.2015

Art. 3.3.1.0.7. VCF


 

Men mag binnen de termijn van 4 maanden, of binnen de uitgestelde termijn, nog wijzigingen in de aangifte aanbrengen.

Als men de aangifte toch tijdig binnen de 4 maanden heeft ingediend, maar tijdens de uitgestelde termijn nog verbeteringen aanbrengt, brengt dit een belastingverhoging voor laattijdige indiening voorzien in art. 3.18.0.0.6 § 2 (1, 5, 7,5 of 10%) op het geheel van de aangifte met zich mee. De belastingverhogingen wegens verzuim of te lage waardering zijn in dat geval niet toepasselijk.

Als echter uitdrukkelijk wordt verzaakt aan dit uitstel en er dan toch nog een wijziging wordt aangebracht na de termijn van 4 maanden, heeft dit een belastingverhoging voor verzuim van 20% of de belastingverhogingen wegens te lage waardering tot gevolg.

Op basis van dit artikel is het dus ook nog mogelijk, om binnen de toegestane termijn, van systeem werkelijke kosten of forfait te veranderen. Ook dit wordt immers beschouwd als een wijziging aan de aangifte.

Zie art. 3.3.1.0.7. VCF

“ … De aangifte, ingediend binnen de termijn, vermeld in artikel 3.3.1.0.5, §2 en 3.3.1.0.6, of binnen de met toepassing van het eerste lid verlengde termijn, kan worden gewijzigd zolang die termijn niet verstreken is, tenzij de belanghebbenden in de aangifte uitdrukkelijk afstand hebben gedaan van dat recht.”

 

--------

publicatie op 03.03.2015