Beleidsnota en beleidsbrieven

Aan het begin van elke regeerperiode, stelt de bevoegde minister een beleidsnota op.  Deze nota bevat de beleidsintenties en de strategische doelstellingen voor de komende legislatuur.

Daarna volgt jaarlijks een beleidsbrief.  Daarin wordt enerzijds een stand van zaken gegeven van de werkzaamheden van het afgelopen jaar, en anderzijds aangegeven welke doelstellingen uit de beleidsnota in het komende jaar zullen gerealiseerd worden.

U vindt de beleidsnota en de beleidsbrieven op de site van het Departement Financiën & Begroting.