Hoe een verzoek tot invordering indienen?

Vooralsnog wordt geopteerd het E-forms pakket (zie info organisatie) niet systematisch te installeren bij de lokale besturen. Dit kan uiteraard ook anders worden overeengekomen. Op vraag van een lokaal bestuur kan VLABEL het “E-Formspakket” via CD-Rom aanbieden. Andere besturen die het opportuun achten een verzoek tot invordering op te maken, na alle Belgische invorderingspistes te hebben bewandeld, zijn aangewezen op het gebruik van het modelformulier “vraag tot invordering”.

Het exceldocument dient gericht aan invorderingsbijstand_vlabel@fb.vlaanderen.be (opgelet : underscore tussen invorderingsbijstand en vlabel !). VLABEL zal instaan voor de input in de E-formsapplicatie en de overdracht, via het CVB, van het dossier aan de buitenlandse autoriteit.

Het verzoekende bestuur zal van VLABEL een kopij ontvangen van het overgemaakte bestand.

VLABEL zal instaan voor het doorsturen van alle mailverkeer, in eender welke richting, die uit het verzoek tot invordering voortvloeit.