Begrippenlijst

A
B
C
D
E
F
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
U
V
W
Z
paramotoren

Een paramotor of een gemotoriseerd glijscherm is een luchtvaartuig dat bestaat uit een glijscherm en een motor. De piloot draagt de motor op zijn rug of het staat op een onderstel van drie of vier wielen.

perequatie

Normaal gezien worden de bestaande kadastrale inkomens periodiek, om de 10 jaar, herschat via een zogenaamde algemene perequatie. Dit gebeurt ambtshalve door de AAPD. De laatste algemene perequatie dateert echter al van 1979 en stelde als referentietijdstip de netto-huurwaarde per 1 januari 1975 voorop. Ter compensatie van het uitblijven van een nieuwe algemene perequatie worden de kadastrale inkomens sinds aanslagjaar 1991 geïndexeerd, door ze te vermenigvuldigen met een indexatiecoëfficiënt.

persoonsgegevens

gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon

plug-in hybride

Een voertuig dat aangedreven wordt door een elektrische motor en een verbrandingsmotor. De batterijen die de elektrische motor aandrijven moeten volledig opgeladen kunnen worden via een aansluiting aan een externe energiebron buiten het voertuig.

pro fisco-verklaring

Als de verkoopwaarde van het verkochte goed hoger is dan de overeengekomen waarde, moet de verkoopwaarde in de overeenkomst vermeld worden in een zgn. pro fisco-verklaring.

rechtspersoon

Bij een rechtspersoon is er geen sprake is van een mens van vlees en bloed, maar van een organisatie die de verplichtingen aangaat. Het is een organisatie die als juridische eenheid (rechtssubject) opereert en eigen rechten en verplichtingen heeft die los staan van de rechten en verplichtingen van de eigenaar of bestuurder.

rijksinwoner

U wordt als rijksinwoner van België beschouwd, als uw werkelijke woonplaats een Belgische gemeente is, ook al hebt u een andere nationaliteit en is uw wettelijke domicilie in een ander land.

rijksregisternummer

Het rijksregisternummer is een uniek identificatienummer van personen in België. Het wordt dikwijls gebruikt in officiële documenten, en gecombineerd met een paswoord of een aanlogprocedure via een elektronische identiteitskaart om toegang te krijgen tot beveiligde webomgevingen.

Het gebruik van het rijksregisternummer is strikt gereglementeerd, onder andere door de privacywetgeving.

U vindt uw rijksregisternummer op de achterkant van uw identiteitskaart.

Achterkant identiteitskaart

Als u uw rijksregisternummer wil invullen op ons contactformulier, doet u dit ZONDER streepjes. Alle 11 karakters moeten ingevuld worden.

roerende goederen

Roerende goederen zijn die goederen die overeenkomstig de criteria van het burgerlijk recht als roerend worden beschouwd. Het zijn onder meer de verplaatsbare goederen zoals bankbiljetten, titels aan toonder, schilderijen, auto's, juwelen...

rup

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een begrip uit de ruimtelijke ordening. Een RUP geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. Via een RUP worden bestemmingswijzigingen van percelen vastgelegd. Het heeft een verordenende waarde en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • Welke activiteiten er mogen plaatsvinden.
  • Waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen.
  • Hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

De datum van inwerkingtreding van een RUP is de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad plus veertien dagen. De inwerkingtreding is dus verschillend van de definitieve goedkeuring of vaststelling van een RUP.

Het Vlaams gewest maakt gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op. Ook provincies en gemeenten maken ruimtelijke uitvoeringsplannen.

samenstel

de combinatie van een trekkend voertuig met een of meerdere aanhangwagens

schatter-expert

natuurlijk persoon die beroepsmatig schattingen en waarderingen van onroerende goederen uitvoert en daartoe beschikt over de nodige beroepskwalificaties. Deze beroepskwalificaties kunnen worden afgeleid uit bewijsstukken die aantonen dat:

1°. de schatter-expert beroepsmatig schattingen en waarderingen van onroerende goederen uitvoert;
2°. de schatter-expert de nodige opleiding heeft genoten en permanente bijscholing heeft gevolgd.

spelen en weddenschappen

Alle verrichtingen waarbij deelnemers een som inzetten, met het risico van verlies, in de hoop hier voordeel (in geld of natura) uit te halen.

Spelen en weddenschappen omvatten dus de kansspelen, maar in principe ook wedstrijden, proeven, kampen, matches, behendigheidsspelen, vermakelijkheden, pronostieken, tombola’s, enz.

ultralicht motorluchtvaartuig

Een ultralicht motorluchtvaartuig is een klein vliegtuig voor één of twee personen met een motor. Het vliegt op een lage hoogte en met een beperkte snelheid.

VEN-gebied

Een VEN-gebied is een onroerend goed dat in het Vlaamse Ecologische Netwerk (VEN) ligt. In dat Ecologisch Netwerk krijgt de natuur een bijkomende bescherming. Meer informatie over VEN-gebieden treft u op de website van het Agentschap Natuur en Bos: http://www.natuurenbos.be

Vlaamse Rand rond Brussel

Een aantal gemeenten waarvoor de verhoogde grens voor bijkomende rechtenvermindering in de registratiebelasting van toepassing is bij aankoop van de enige gezinswoning.

De gemeenten van de Vlaamse Rand rond Brussel zijn:
de gemeenten Affligem, Asse, Beersel, Bertem, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, Huldenberg, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kortenberg, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst.

vlaggenbrief

De vlaggenbrief is de identiteitskaart van uw jacht of pleziervaartuig.

vruchtgebruiker

Een vruchtgebruiker heeft het genot (bewoning of huuropbrengst) van een goed waarvan iemand anders de eigenaar (blote eigenaar) is. Hij is wel verplicht het goed in stand te houden en alle jaarlijkse lasten te dragen. Hij moet evenwel geen vergoeding betalen aan de blote eigenaar.

Zo krijgt tengevolge van het overlijden van een van de echtgenoten de langstlevende echtgenoot meestal het vruchtgebruik van de gemeenschappelijke woning, terwijl de kinderen de blote eigenaars worden.

wielbasis

De wielbasis van een voertuig is de afstand tussen de middelpunten van de voor- en de achteras.

winkelarm gebied

een afgebakend gebied waar via stedenbouwkundige voorschriften beperkingen aan de kleinhandel worden opgelegd; de afbakening gebeurt via een provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordening of via een provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

zakelijk recht

Zakelijke rechten:

  • verlenen het recht van genot op een bepaalde zaak (inclusief het recht op de vruchten ervan)
  • geven het recht om over het goed te beschikken
  • hebben betrekking op de zaak zelf.

Voorbeelden van zakelijke rechten zijn eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal, erfdienstbaarheid en recht van gebruik en bewoning.

zelfbouwvliegtuig

Een zelfbouwvliegtuig is een toestel dat gebouwd wordt door niet-professionele vliegtuigbouwers.

Paginatypes