Begrippenlijst

A
B
C
D
E
F
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
U
V
W
Z
familiale onderneming

Een familiale onderneming is een nijverheids-, handels-, ambachts-, of landbouwbedrijf of een vrij beroep, dat door de erflater of zijn echtgenoot of samenwonende, al dan niet samen met anderen, persoonlijk wordt geëxploiteerd en uitgeoefend;

Vb. Een bakkerij die door de erflater als natuurlijk persoon wordt uitgebaat.

familiale vennootschap

Een familiale vennootschap is een vennootschap die de uitoefening van een nijverheids-, han­dels-, ambachts- of landbouwactiviteit, of van een vrij beroep tot doel heeft en waarvan de erflater samen met zijn familie eigenaar is (zie ‘participatievoorwaarde’).

Vb. Een bakkerij die door de erflater wordt uitgebaat, maar waarvoor een vennootschap (zoals een bvba, nv, …) werd opgericht waarbinnen de activiteit gebeurt.

fiscale woonplaats

De fiscale woonplaats is de gemeente waar u uw belastingen aangeeft.

handgift

Een handgift is een van de manieren waarop een schenking kan gebeuren. Bij een handgift gaat het letterlijk om een overhandiging ("van hand tot hand") van het goed dat geschonken wordt. De handgift is daarom dus enkel mogelijk voor lichamelijke ("materiële") roerende goederen.

heffingsjaar

Het heffingsjaar of het aanslagjaar is het jaar waarvoor de belasting verschuldigd is. 

inkohiering

De inkohiering is de inschrijving van de identiteit van de belastingplichtige(n) en van het verschuldigde bedrag op een lijst (kohier) die uitvoerbaar wordt verklaard door de verantwoordelijke ambtenaar. Pas nadat het kohier uitvoerbaar is verklaard, kan begonnen worden met de inning en invordering van de belasting.

Inschrijvingsdatum

Dit is de datum waarop het voertuig is ingeschreven of de datum waarop u van plan bent om het voertuig in te schrijven bij de DIV (Directie Inschrijving Voertuigen).

inventarisbeheerder

De inventarislijst wordt beheerd door de decentrale diensten van Wonen-Vlaanderen. Per provincie is er een vestiging. De gegevens van elke vestiging vindt u bij de contactgegevens onderaan de volgende webpagina, onder de vermelding "team ondersteuning woningkwaliteit":

https://www.wonenvlaanderen.be/huren/wat-als-de-huurwoning-niet-orde

kadastrale legger

Al de onroerende goederen die gelegen zijn in dezelfde kadastrale afdeling en die toebehoren aan dezelfde eigenaar(s), worden in de kadastrale legger onder een eigen genummerd artikel ingeschreven. Op die manier vormt een artikel van de kadastrale legger de link tussen de eigenaars en de percelen in de kadastrale bescheiden.

kansspelen

Elk spel, waarbij een ingebrachte inzet van om het even welke aard, hetzij het verlies van deze inzet door minstens één der spelers, hetzij een winst van om het even welke aard voor minstens één van de spelers of van de inrichters van het spel tot gevolg heeft en waarbij het toeval een zelfs bijkomstig element is in het spelverloop, de aanduiding van de winnaar of de bepaling van de winstgrootte.

Er is dus sprake van een kansspel als de volgende elementen aanwezig zijn:

 • er is een spelelement
 • er is een inzet; ook de aankoop van een voorwerp of inkomkaart die toelaat deel te nemen aan het spel wordt aanzien als inzet;
 • er is kans op winst of verlies van de inzet;
 • winst of verlies wordt mee bepaald door het toeval, zelfs als het er niet alleen van afhankelijk is maar bv. ook van de behendigheid van de speler;

Uitzonderingen:

Volgende spelen worden niet beschouwd als kanspelen, hoewel ze aan de definitie voldoen. Dat betekent niet per se dat er geen belasting op spelen en weddenschappen of automatische ontspanningstoestellen verschuldigd zou zijn! Het toepassingsgebied van de belastingen is ruimer dan de kansspelen alleen.

 • de sportbeoefening zelf;
 • spelen of toestellen die aan de speler geen ander voordeel bieden dan maximaal vijf keer gratis verder te spelen (zogenaamde 3.2-toestellen);
 • kaart- of gezelschapspelen die in drankgelegenheden gehouden worden, tenminste als er sprake is van een beperkte inzet (maximaal 0,50 euro per spel) en van een materieel voordeel van geringe waarde (maximaal 6,20 euro); ook de elektronische variant (zogenaamde 3.3-toestellen) wordt niet als een kansspel beschouwd;
 • spelen die occasioneel en maximaal vier keer per jaar ingericht worden door een plaatselijke vereniging ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis of door een vereniging  met/voor een sociaal of liefdadig doel, , tenminste als er sprake is van een beperkte inzet (maximaal 0,50 euro per spel) en van een materieel voordeel van geringe waarde (maximaal 6,20 euro);
 • de toegelaten loterijen.
kernsteden

Een aantal steden waarvoor de verhoogde grens voor bijkomende rechtenvermindering in de registratiebelasting van toepassing is bij aankoop van de enige gezinswoning.

De kernsteden zijn de gemeenten Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde.

kernwinkelgebied

een afgebakend gebied waar via stedenbouwkundige voorschriften een stimulerend beleid voor de kleinhandel wordt gevoerd; de afbakening gebeurt via een provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordening of via een provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

kleinhandelsactiviteit

de activiteit die wordt uitgevoerd in een kleinhandelsbedrijf: het (weder)verkopen van goederen aan consumenten, zonder dat de verkochte goederen andere behandelingen ondergaan dan de behandelingen die in de handel gebruikelijk zijn.

Voor de toepassing van de vrijstelling van onroerende voorheffing moet het om volgende categorieën van kleinhandel gaan:
1° verkoop van voeding;
2° verkoop van goederen voor persoonsuitrusting;
3° verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw;
4° verkoop van andere producten.

kohier

De inkohiering is de inschrijving van de identiteit van de belastingplichtige(n) en van het verschuldigde bedrag op een lijst (kohier) die uitvoerbaar wordt verklaard door de verantwoordelijke ambtenaar. Pas nadat het kohier uitvoerbaar is verklaard, kan begonnen worden met de inning en invordering van de belasting.

lichte vrachtwagen

Een lichte vrachtwagen heeft een Maximaal Toegelaten Massa van 3500 kg, een halfopen of gesloten laadbak en de laadruimte moet minstens 50% van de lengte van de wielbasis te bedragen. Ze genieten een gunstiger fiscaal stelsel dan personenauto’s.

LPG

Liquified Petroleum Gas of vloeibaar petroleumgas

materieel en outillage

Alle machines, toestellen en andere installaties die nuttig en nodig zijn voor de productie.

maximum toegelaten massa

Het gaat hier over het maximale gewicht van het voertuig in beladen toestand dat toegelaten is volgens de technische kenmerken van het voertuig.

mediaspel

Mediaspelen zijn alle kansspelen die geëxploiteerd worden via de media (radio, televisie, kranten, weekbladen, 0900-lijnen, SMS, enz.). De online kansspelen (waaraan men via PC, laptop, tablets of smartphone kan deelnemen) vallen hier niet onder.

mediaspelen

Mediaspelen zijn alle kansspelen die georganiseerd worden via de media (radio, televisie, kranten, weekbladen, 0900-lijnen, SMS, enz.). De online kansspelen (waaraan men via PC, laptop, tablets of smartphone kan deelnemen) vallen hier niet onder.

Milieukenmerken

Deze kenmerken bepalen hoe milieuvriendelijk een wagen is. Het gaat over bijvoorbeeld de CO2-uitstoot, de uitstoot van fijn stof, het brandstoftype, de euronorm en de aanwezigheid van een roetfilter.

moratoriumintresten

Moratoriumintresten zijn intresten die aan de belastingsplichtige dienen betaald te worden op het teveel betaalde bedrag na een beslissing over een bezwaarschrift.

MTM

MTM staat voor maximaal toegelaten massa. Het gaat hier over het maximale gewicht van het voertuig in beladen toestand dat toegelaten is volgens de technische kenmerken van het voertuig.

natuurlijk persoon

Natuurlijke personen zijn mensen zoals u en ik. Zij gaan zelfstandig verplichtingen aan door bijvoorbeeld een telefoonabonnement of hypotheek af te sluiten.

nettoverkrijging

Het begrip nettoverkrijging betekent dat er al schulden verrekend werden op de brutoverkrijging.  Deze schulden (schulden die de overledene had op het moment van het overlijden en de begrafeniskosten) worden bij voorrang aangerekend op het roerend gedeelte. Hiervan kan worden afgeweken wanneer wordt aangetoond dat een schuld specifiek verbonden is aan een onroerend goed uit de nalatenschap.

nieuwbouwwoning

Een gebouw is 'nieuw' tot uiterlijk 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming of eerste inbezitneming.

Een voorbeeld. U koopt op 2 februari 2013 een woning aan.  De woning werd opgericht in 2010.  De werken werden beëindigd op 30 november 2010. Op 3 januari 2011 is de verkoper in de woning gaan wonen. Deze woning is nieuw tot 31 december 2013. U koopt in dit geval dus een nieuwbouwwoning aan.

notariële akte

Een akte opgemaakt door een notaris.

onderhandse akte

Een onderhandse akte is een akte die niet werd opgesteld door een notaris, maar door de partijen zelf.

onroerende goederen

Onroerende goederen zijn die goederen die overeenkomstig de criteria van het burgerlijk recht als onroerend worden beschouwd.  Het zijn niet verplaatsbare goederen zoals een woning, bouwgrond,...

onverdeeldheid

Er is sprake van onverdeeldheid wanneer een zakelijk recht (bv. het eigendomsrecht) op een (onroerend) goed verdeeld is tussen meerdere personen.

opcentiemen

Een opcentiem is een bijkomende belasting van één procent op het verschuldigde bedrag van een belasting van een andere overheid. Als een gemeente bv. beslist om 1500 opcentiemen op de onroerende voorheffing te heffen, betekent dit dat de belastingplichtige per euro die hij verschuldigd is volgens het basistarief, 15 euro moet betalen voor de gemeente.

opstalhouder

De houder van een recht van opstal heeft het recht om gedurende een termijn van maximaal 50 jaar gebouwen, werken of beplantingen op andermans grond te plaatsen. Hij betaalt hiervoor een vergoeding aan de eigenaar van de grond (opstalvergoeding).

De opstalhouder blijft eigenaar van wat hij op de grond heeft geplaatst. Hij heeft het recht om deze opstallen weg te nemen bij de beëindiging van het contract, maar hij kan de eigenaar ook verplichten om de gebouwen tegen een vergoeding over te nemen. 

De opstalhouder is wettelijk verplicht om alle belastingen i.v.m. de grond te betalen.

overdracht ten bezwarende titel van een zakelijk recht

Dit betekent dat de eigenaar een zakelijk recht vervreemdt tegen een bepaalde prestatie van de overnemer (bv. een prijs te betalen door de koper of toekenning van aandelen aan de inbrenger van een onroerend goed in een vennootschap).

overmacht

Om te kunnen spreken van overmacht moeten drie elementen gelijktijdig vervuld zijn. Het moet gaan om een gebeurtenis die:

 • onvoorzienbaar is/was;
 • onvermijdbaar is/was;
 • onafhankelijk is/was van de wil van de belastingplichtige.

De beoordeling of er sprake is van overmacht is altijd een feitenkwestie.

parameters van uw voertuig

Alle parameters van uw voertuig (euronorm, fiscale PK, kw, CO2-uitstoot,...) kan u terugvinden op uw inschrijvingsbewijs of het gelijkvormigheidsattest van uw voertuig.

paramotor

Een paramotor of een gemotoriseerd glijscherm is een luchtvaartuig dat bestaat uit een glijscherm en een motor. De piloot draagt de motor op zijn rug of het staat op een onderstel van drie of vier wielen.

Paginatypes