Begrippenlijst

A
B
C
D
E
F
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
U
V
W
Z
aanslagjaar

Het aanslagjaar is het jaar waarvoor de belasting verschuldigd is.

Inzake verkrottingsheffing verwijst het naar het jaar waarin het pand reeds gedurende 12 opeenvolgende maanden voorkomt op de inventaris of een verjaringsdatum hiervan.

Inzake leegstandsheffing bedrijfsruimten is het het kalenderjaar dat volgt op elke derde opeenvolgende registratie in de inventaris.

abattement

Een abattement is een voetvrijstelling. Daarmee wordt bedoeld dat een gedeelte van de belastbare grondslag wordt vrijgesteld, maar toegepast op de laagste belastingschijf.

assistentiewoningen

Een assistentiewoning wordt aanzien als een soortgelijke weldadigheidsinstelling als het gaat om een voorziening die bestaat uit een of meerdere gebouwen die een functioneel geheel vormen en die huisvesting geven aan personen van 65 jaar of ouder. De bewoners moeten er zelfstandig verblijven in individuele aangepaste wooneenheden, waarin zij een beroep kunnen doen op aangeboden ouderenzorg. De assistentiewoning moet bovendien erkend zijn en onder het toepassingsgebied van het woonzorgdecreet vallen.

auto's voor dubbel gebruik

Stationwagen of break genoemd

autobus

Een autobus is een voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwd voertuig met meer dan 8 zitplaatsen (die van de bestuurder niet meegerekend) dat enkel wordt gebruikt voor (bijzondere vormen van) geregeld vervoer.

autocar

Een autocar verricht ongeregeld personenvervoer en mag enkel zittende passagiers vervoeren.

automatisch ontspanningstoestel

een toestel dat dient voor ontspanning en een mechanisch, elektrisch of elktronisch onderdeel bevat om het op gang te brengen, te laten werken of te bedienen, en dat gestart wordt door de inbreng van een geldstuk, van een penning of van een ander middel dat daarvoor in de plaats komt

automatische ontspanningstoestellen

toestellen die dienen voor ontspanning en een mechanisch, elektrisch of elktronisch onderdeel bevatten om ze op gang te brengen, te laten werken of te bedienen, en die gestart worden door de inbreng van een geldstuk, van een penning of van een ander middel dat daarvoor in de plaats komt

B-nummerplaat

Dat is een nummerplaat voor Belgische Strijdkrachten in Duitsland.

bedrijfsgebouw

Elk gebouw of gedeelte van een gebouw waarin een economische activiteit heeft plaatsgevonden of plaatsvindt.

bedrijfsruimte

Dat is de verzameling van alle percelen waarop zich minstens één bedrijfsgebouw bevindt, als één geheel te beschouwen en die toebehoren aan dezelfde eigenaar. Deze verzameling heeft een minimale oppervlakte van 5 aren. Uitgesloten is het perceel waarop zich een bedrijfsgebouw bevindt waarin de woning van de eigenaar een niet afsplitsbaar onderdeel uitmaakt en dat nog effectief benut wordt als verblijfplaats.

behendigheidsspel

Een spel waarbij winst of verlies niet afhankelijk is van het toeval, maar alleen afhankelijk van de kwaliteiten van de speler.

Als het toeval wel een rol speelt, is er sprake van kansspelen.

belastbare grondslag

De grondslag van een belasting is het element waarop de belasting wordt berekend.

belastingkrediet

De term “belastingkrediet” wordt gebruikt om aan te tonen dat een bepaald fiscaal voordeel geen effect heeft op de opcentiemen geheven ten behoeve van een andere overheid (provincie en gemeente).

belastingplichtige

De belastingplichtige is de persoon die door de wet aangeduid wordt als diegene die een belasting moet betalen. Het is de persoon aan wie in de meeste gevallen het aanslagbiljet verstuurd wordt, en bij wie de belasting desnoods ingevorderd zal worden als niet vrijwillig wordt betaald. De aanduiding van de belastingplichtige verschilt per belasting. Het kan ook om meerdere personen gaan.

belastingschuldige

De belastingschuldige is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met toepassing van de Vlaamse Codex Fiscaliteit of het gemeenrecht gehouden is tot de betaling van een belasting. Dit kan de belastingplichtige zelf zijn maar ook iemand anders, b.v. de erfgenaam van een overleden belastingplichtige is belastingschuldig.

bescheiden woning

Een bescheiden woning is een woning waarvan het kadastraal inkomen 745 euro of minder bedraagt. Voor dit soort woningen bestaan in de Vlaamse gewestbelastingen een aantal gunstregimes.

beschermd volume

Het beschermd volume van een gebouw is het volume van alle kamers en ruimten van het gebouw dat men thermisch wil beschermen tegen warmteverliezen naar de buitenomgeving, naar de grond of naar aangrenzende onverwarmde ruimten. Het beschermd volume omvat minstens alle ruimten die continu, af en toe of indirect (door de omringende ruimten) verwarmd worden.

betaalbaarstelling

Dit document zal u ontvangen als de planbatenheffing moet betaald worden, nadat er zich een startfeit heeft voorgedaan. In beginsel gaat het om een soort kopie van het oorspronkelijke aanslagbiljet. U moet betalen tegen de uiterste betaaldatum die op de betaalbaarstelling wordt vermeld.

bezitter

De bezitter is de persoon die houder is van een onroerend goed, te goeder of te kwader trouw, en de opbrengst ervan geniet. Wie een zakelijk recht van bewoning uitoefent, is bezitter.

bezoldigd vervoer

Elke betaalde vorm van transport over de weg van personen of goederen.

bingo

de elektrische biljarten met veranderlijke inzet, gewoonlijk “Bingo” genaamd, waarvan het spel erin bestaat verscheidene ballen of kogels in de op het horizontale vlak van het toestel gemaakte gaten te plaatsen met het doel, naargelang van het type van toestel, op het paneel van het verticale vlak verschillende cijfers of tekens op een horizontale, verticale of diagonale lijn of in een bepaalde zone te belichten;

 

blote eigenaar

Een blote eigenaar is diegene aan wie het goed toebehoort, maar waarbij het genot van het goed gaat naar een vruchtgebruiker. Als synoniem wordt ook vaak de term "naakte eigenaar" gebruikt. De blote eigenaar bezit bijvoorbeeld de ouderlijke woning, waarop een van de ouders een vruchtgebruik heeft.

casco verbouwing

Bij casco verbouwing (ontmanteling) wordt de dragende structuur van het gebouw behouden, maar worden de installaties om een specifiek binnenklimaat te verkrijgen en minstens 75% van de gevels vervangen.

chassisnummer

Een chassisnummer of voertuigidentificatienummer is een uniek identificatienummer dat alle toegelaten wegvoertuigen moeten hebben. U kan het terugvinden op het inschrijvingsbewijs of op uw voertuig.

CO2

De CO2-uitstoot (koolstofdioxide-uitstoot) van een wagen is een van de milieukenmerken die de hoogte van de verkeersbelastingen mee bepalen.

Sinds 1 maart 2019 kan u op het Car-Pass document lezen aan welke Euronorm het voertuig voldoet, hoeveel CO2 het uitstoot, of het voertuig nog een keuring na ongeval moet ondergaan. Kortom, u zal u niet alleen een duidelijk beeld van de kilometerhistoriek kunnen vormen, maar ook informatie ontvangen die uw aankoopbeslissing kan beïnvloeden. U heeft zo nuttige informatie om de verkeersbelastingen of BIV te berekenen. Meer info vindt u op https://www.car-pass.be/nl/kopen.

Voor meer informatie, zie Wat is de CO2-uitstoot van uw voertuig?

 

 

conformiteitsattest

Een conformiteitsattest wordt afgeleverd door het gemeentebestuur. Het bevestigt dat een woning voldoet aan de minimale kwaliteitseisen waaraan een woning moet voldoen om verhuurd te worden (Titel III, Hoofdstuk II van de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997).

desindexatiecoëfficiënt

Om de economie te steunen wordt materieel en outillage bij de berekening van de onroerende voorheffing negatief geïndexeerd. De desindexatiecoëfficiënt wordt berekend door het gemiddelde van de indexcijfers van het jaar 1996 te delen door het gemiddelde van de indexcijfers van het jaar dat het jaar van de inkomsten voorafgaat. Op die manier wordt de onroerende voorheffing voor materieel en outillage feitelijk bevroren op het inflatieniveau van 1997.

De desindexatiecoëfficiënt voor de meest recente jaren:

  • aanslagjaar 2012: 1,85
  • aanslagjaar 2013: 1,80
  • aanslagjaar 2014: 1,78
  • aanslagjaar 2015: 1,77
  • aanslagjaar 2016: 1,76
  • aanslagjaar 2017: 1,73
  • aanslagjaar 2018: 2,69
Directie Inschrijvingen voertuigen

Elk motorvoertuig moet om te kunnen rijden op de openbare weg vooraf ingeschreven zijn in het voertuigenregister dat beheerd wordt door de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV). Bij de inschrijving in dit register ontvangt de houder een inschrijvingsbewijs en een unieke achterste nummerplaat met nummerplaatstempel.

DIV

Directie Inschrijvingen voertuigen. Elk motorvoertuig moet om te kunnen rijden op de openbare weg vooraf ingeschreven zijn in het voertuigenregister dat beheerd wordt door de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV). Bij de inschrijving in dit register ontvangt de houder een inschrijvingsbewijs en een unieke achterste nummerplaat met nummerplaatstempel.

E-peil

Het E-peil is een maat voor het energieverbruik van een gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is.

EPC

Een energieprestatiecertificaat dat uitgereikt is door het Vlaams Energie-Agentschap (VEA). Model:

Model EPC
erfenissprong

Wie erft van zijn (groot)ouders, kan die erfenis verwerpen en ze doorgeven aan de eigen (klein)kinderen. In veel gevallen gaat op die manier de erfenis dus bv. rechtstreeks van grootouders naar kleinkinderen en wordt opeenvolgende erfbelasting vermeden.

Het is ook mogelijk dat de erfenis wel wordt aanvaard, maar (een deel van) de erfenis kort na het overlijden wordt geschonken aan (klein)kinderen. We spreken dan van een doorgeefschenking. Ook op die manier wordt een erfenissprong gerealiseerd.

erfpachter

Een erfpachter heeft een zakelijk recht op een onroerend goed (grond of gebouw) voor een lange termijn: van 27 tot 99 jaar. Hij betaalt daarvoor aan de eigenaar een vergoeding (erfpachtvergoeding).

Een erfpachter heeft o.a. het recht om het goed te bebouwen en te beplanten. Deze bebouwingen en beplantingen mag hij op het einde van het contract wegnemen. Doet hij dit niet, dan worden ze eigendom van de eigenaar, zonder dat deze daarvoor een vergoeding moet betalen. Een erfpachter is wettelijk verplicht om alle belastingen in verband met het onroerend goed te betalen.

euronorm

De euronorm van een voertuig bepaalt hoeveel hij mag uitstoten. De euronorm staat vermeld op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig.

Sinds 1 maart 2019 kan u op het Car-Pass document lezen aan welke Euronorm het voertuig voldoet, hoeveel CO2 het uitstoot, of het voertuig nog een keuring na ongeval moet ondergaan. Kortom, u zal u niet alleen een duidelijk beeld van de kilometerhistoriek kunnen vormen, maar ook informatie ontvangen die uw aankoopbeslissing kan beïnvloeden. U heeft zo nuttige informatie om de verkeersbelastingen of BIV te berekenen. Meer info vindt u op https://www.car-pass.be/nl/kopen.

europese economische ruimte (EER)

Alle landen van de Europese Unie aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Paginatypes