Vrijstelling in de schenkbelasting voor natuurgoederen

Wat?

Vanaf 09/06/2018 geldt er in de schenkbelasting een vrijstelling op de waarde van de onbebouwde onroerende goederen, de ‘natuurgoederen’, waarvoor een natuurbeheerplan is goedgekeurd. De vrijstelling geldt zowel voor de grond- als voor de opstandswaarde.

 

Voorwaarden tot verkrijging van de vrijstelling

 • Er dient een goedgekeurd natuurbeheerplan te zijn.
 • Of, er is nog geen natuurbeheerplan maar u heeft uiterlijk bij de aanbieding ter registratie van de authentieke schenkingsakte een intentieverklaring afgesloten met het Agentschap voor Natuur en Bos om een natuurbeheerplan tot stand te brengen.

 

Hoeveel bedraagt de vrijstelling?

De grootte van de vrijstelling wordt bepaald door het type natuurbeheerplan dat u afsluit, en bedraagt 75% of 100%.

 

Hoe vraag ik de vrijstelling aan?

U vraagt deze vrijstelling aan in de schenkingsakte. Bij de akte voegt u ofwel een afschrift van de beslissing tot goedkeuring van het natuurbeheerplan, ofwel een afschrift van de intentieverklaring, toe.

 

Hoe verkrijg ik de vrijstelling?

De vrijstelling wordt als een subsidie verleend. Deze subsidie wordt verleend gedurende 24 jaar, a rato van 1/24 per jaar, te rekenen vanaf de datum van de schenkingsakte. Indien de schenking onderworpen is aan een opschortende voorwaarde, moet u rekenen vanaf de datum van de vervulling van de voorwaarde.

 

Voorwaarden tot behoud van de vrijstelling

 • Er bestaat een goedgekeurd natuurbeheerplan:

  • gedurende 24 jaar moet er een goedgekeurd beheerplan bestaan
  • het effectief gevoerde beheer stemt overeen met het goedgekeurde natuurbeheerplan
    
 • Er bestaat een intentieverklaring
  • binnen twee jaar wordt het eerste verkennende deel van de procedure tot goedkeuring van een natuurbeheerplan goedgekeurd
  • binnen vier jaar wordt een natuurbeheerplan goedgekeurd
  • voor de resterende periode van de nog 24 jaar blijft een goedgekeurd beheerplan bestaan en stemt het effectief gevoerde beheer overeen met het goedgekeurde natuurbeheerplan

 

Als deze voorwaarden niet worden nageleefd wordt de subsidie teruggevorderd van de eigenaar of de vruchtgebruiker van het onroerende goed.

Zie ook:

Belastingkrediet voor VEN-gebied

Vermindering van de onroerende voorheffing

Vrijstelling in de erfbelasting voor natuurgoederen

Vrijstelling in de erfbelasting

Vrijstelling van het verkooprecht voor natuurgoederen

Vrijstelling van het verkooprecht

Vrijstelling voor bossen

Vrijstelling in de erfbelasting

Vrijstelling voor erkende bossen

Vrijstelling van de onroerende voorheffing