Wie betaalt de belasting bij leegstand van een bedrijfsruimte?

De belasting komt ten laste van diegene die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van de bedrijfsruimte.

Als eigenaar wordt aanzien de houder van een van de volgende zakelijke rechten met betrekking tot een bedrijfsgebouw

  • De volle eigendom
  • Het recht van opstal of van erfpacht;
  • Het vruchtgebruik.

Als de belasting is ingekohierd op naam van verschillende personen, kan de belasting bij elk van hen worden ingevorderd. De belastingschuldigen zijn bovendien hoofdelijk gehouden tot betaling van de belastingen. Dat betekent dat als u als mede-eigenaar het origineel  aanslagbiljet ontvangt, u het gehele bedrag van de belasting moet betalen vóór de uiterste datum van betaling, zoals vermeld op het aanslagbiljet. U kan het deel dat u voor de andere mede-eigenaars hebt betaald van die anderen terugvorderen.