Opname op de lijst ongeschikt/onbewoonbaar

Het besluit van de burgemeester geldt als registratieattest. Tegen dit besluit kan weliswaar beroep worden aangetekend binnen de dertig dagen na betekening van het besluit bij de Vlaamse Regering. Deze beslist binnen de drie maanden na het ontvangst van het beroep.

Heeft u al een aanslagbiljet ontvangen, dan is er geen beroep meer mogelijk tegen de opname. U kan enkel nog bezwaar indienen tegen het aanslagbiljet dat u heeft ontvangen.

Wat is het registratieattest?

Het registratieattest, d.i. de bekrachtiging van de opname van het pand in de inventaris, bevat minimaal volgende gegevens:

  • De identificatiegegevens van de woning, met inbegrip van de laatst bekende kadastrale gegevens en de identificatiegegevens van de eigenaar(s).
  • De datum van de inventarisatie.
  • De gronden van inventarisatie.
  • De verdere gevolgen van de inventarisatie.
  • De beroepsmogelijkheden.