Belasting

Erfbelasting

Artikel

Artikel 3.18.0.0.6 VCF

Voorwerp betwisting

Belastingverhoging laattijdige aangifte – Fout notaris - Geen kwijtschelding belastingverhoging

Rechtbank of Hof

Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen

Plaats

Afdeling Gent

Rolnummer

17/3422/A

Datum uitspraak

27 november 2018

Status

Definitief

 

Samenvatting

De enige erfgename van erflater woont in Spanje.

Er wordt een 20-tal dagen na het verstrijken van de indieningstermijn een aangifte van nalatenschap ingediend. Belastingplichtige was hierdoor een belastingverhoging overeenkomstig artikel 3.18.0.0.6, §1 VCF verschuldigd.

In haar verzoekschrift aan de rechtbank stelde belastingplichtige dat de door haar gemandateerde notaris in gebreke bleef bij de opvolging van het dossier en haar de nalatenschapsaangifte te laat en niet per aangetekende post toestuurde.

Dat de Spaanse post niet naar behoren gefunctioneerd zou hebben, bewijst belastingplichtige niet.

Belastingplichtige geeft aan dat haar gemandateerde zijn opdracht niet naar behoren uitvoerde. De fouten of nalatigheden van de lasthebber verbinden de lastgever wanneer zij binnen de perken van de lastgeving zijn begaan en kunnen op zichzelf voor de lastgever geen vreemde oorzaak, toeval of overmacht opleveren. De eventuele fout van de door haar gemandateerde notaris is belastingplichtige derhalve toerekenbaar.