Belasting

Erfbelasting

Artikel

Art. 2.7.2.0.1 VCF

Voorwerp betwisting

Bewijskracht notarieel versus eigenhandig testament - Hoedanigheid belastingplichtige

Rechtbank of Hof

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen

Plaats

Afdeling Gent

Rolnummer

18/2320/A en 18/2615/A

Datum uitspraak

22 april 2020

Status

Definitief

 

Bewijskracht notarieel versus eigenhandig testament - hoedanigheid van erfgenaam

 

Samenvatting

 

Belastingplichtige is volgens het notarieel testament van 23 augustus 2005 de enige erfgenaam en algemeen legataris van erflater die op 6 februari 2012 overleed.

De erflater was de ex-echtgenoot van belastingplichtige. Er wordt door haar geen aangifte ingediend.

Vlabel legt op 8 augustus 2017 een voorstel tot ambtshalve aanslag aan belastingplichtige voor.

Enige reactie van belastingplichtige blijft uit, zodat op 17 oktober 2017 ambtshalve aanslag wordt uitgestuurd, met te betalen rechten en belastingverhoging wegens niet-indiening aangifte.

Belastingplichtige stelt dat zij geen erfgenaam is gezien er een betwisting is met betrekking tot een eigenhandig testament van latere datum waarin iemand anders als erfgenaam zou zijn aangewezen (en dat testament “alle voorgaande testamenten” als ongedaan maakt) en dat zolang niet wordt uitgemaakt wie tot de nalatenschap geroepen is zij niet als belastingplichtige aangemerkt worden.

Aangezien de echtheid van het eigenhandig testament door belastingplichtige werd betwist, heeft dit testament geen bewijskracht tot het tegendeel zou worden aangetoond. Het deskundigenonderzoek bevestigde de valsheid van deze akte.

Anders heeft het notarieel testament waarin de belastingplichtige wel als enige erfgenaam en algemeen legataris werd aangeduid, wel bewijskracht. De omstandigheid dat de belastingplichtige het eigenhandig testament niet heeft erkend heeft tot gevolg dat dit testament geen waarde heeft tot de echtheid ervan wordt aangetoond.

Nu ervan moet uitgegaan worden dat ten gevolge van de niet erkenning van het eigenhandig testament vanwege belastingplichtige, dit testament geen bewijskracht heeft, is belastingplichtige als enige erfgenaam van de nalatenschap de persoon op wie de aangifteplicht rust en de aan te merken belastingplichtige.

De belastingadministratie heeft daarom terecht de ambtshalve aanslag ten name van belastingplichtige gevestigd.