Belasting

Erfbelasting

Artikel

Art. 5 W. Succ (tegenwoordig art. 2.7.1.0.4 in de VCF)

Voorwerp betwisting

Sterfhuisclausule

Rechtbank of Hof

Hof van Cassatie

Plaats

Brussel

Rolnummer

Nr. F.15.0035.N

Datum uitspraak

28/04/2016

Status

Definitief

 

Samenvatting

Artikel 5 van het Wetboek Successierechten (vóór de opheffing ervan, voor wat betreft het Vlaams Gewest, bij artikel 5.0.0.0.1, 4° van het Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit) bepaalt dat de overlevende echtgenoot, wie een huwelijksovereenkomst, die niet aan de regelen betreffende de schenkingen onderworpen is, op voorwaarde van overleving meer dan de helft der gemeenschap toekent, voor de heffing der rechten van successie en van overgang bij overlijden, wordt gelijkgesteld met de overlevende echtgenoot die, wanneer niet wordt afgeweken van de gelijke verdeling der gemeenschap, het deel van de andere echtgenoot krachtens een schenking of een uiterste wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.

Uit de tekst van deze wetsbepaling blijkt dat zij slechts toepassing kan vinden wanneer aan de overlevende echtgenoot meer dan de helft van de gemeenschap wordt toebedeeld krachtens een huwelijksovereenkomst die op voorwaarde van overleven is bedongen.

Het middel dat aanvoert dat voor de toepassing van artikel 5 Wetboek Successierechten niet vereist is dat de voorwaarde van overleving in de huwelijksovereenkomst als een contractuele voorwaarde moet zijn opgenomen en deze fictiebepaling automatisch toepassing vindt wanneer de langstlevende echtgenoot de feitelijke begunstigde is van de toebedeling van meer dan de helft van de huwgemeenschap bij het overlijden van de mede-echtgenoot, steunt op een verkeerde rechtsopvatting en faalt bijgevolg naar recht.