Belasting

Procedure

Artikel

Art. 376 WIB92 (tegenwoordig art. 3.6.0.0.1. VCF)

Voorwerp betwisting

Ambtshalve ontheffing naar aanleiding van arrest met betrekking tot voorgaand aanslagjaar

Rechtbank of Hof

Hof van Beroep

Plaats

Gent

Rolnummer

2014/AR/2081

Datum uitspraak

01/12/2015

Status

Definitief

 

Samenvatting

1. Feiten/procedurele antecedenten

In 2006 verzoekt de FOD Financiën de vennootschap om over te gaan tot het aanschaffen van een eurovignet. De vennootschap dient een bezwaarschrift in tegen de aanslag inzake het eurovignet voor aanslagjaar 2006. Dit bezwaar werd afgewezen. Vervolgens dient de vennootschap een verzoekschrift in bij de Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt.

De rechtbank besliste dat de vrachtwagen voor aanslagjaar 2006 niet onderworpen was aan het eurovignet. Dit vonnis werd bevestigd door het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen dd. 23/10/2012.

Ingevolge voormeld arrest verzocht de vennootschap om in toepassing van art. 376 WIB92 (huidig art. 3.6.0.0.1 VCF) ambtshalve ontheffing te verlenen voor de eurovignetten voor de 5 volgende aanslagjaren: 2007 t.e.m. 2011. Dit verzoek werd door VLABEL afgewezen.

Vervolgens werd opnieuw een verzoekschrift neergelegd bij de Rechtbank van eerste aanleg te Gent.

Die rechtbank besliste dat de vrachtwagen eveneens voor de aanslagjaren 2007 t.e.m. 2011 niet onderworpen is aan het EUV. Volgens de rechtbank is ambtshalve ontheffing onder meer mogelijk wanneer overbelastingen blijken uit “nieuwe” bescheiden of feiten waarvan het laattijdig overleggen of inroepen door de belastingschuldige verantwoord wordt door wettige redenen”. In voorliggende zaak heeft de belastingadministratie m.b.t. het kwestieuze voertuig steeds voorgehouden dat het onderworpen was aan het eurovignet. Aangezien de vennootschap zich met deze stelling niet kon verzoenen, werd een gerechtelijke procedure ingeleid. In het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen dd. 23/10/2012 werd gesteld dat de vrachtwagen niet uitsluitend goederen vervoert, maar een gemengde functie heeft en dientengevolge niet onderworpen is aan de eurovignetbelasting. Ingevolge deze beslissing kwam een definitief einde aan het dispuut omtrent de al dan belastbaarheid inzake eurovignet van dit voertuig.

De vaststelling dat het voertuig omwille van zijn eigenschappen en gebruik een gemengde functie heeft, is -volgens de rechtbank- een nieuw gegeven of feit in de zin van art. 376 §1 WIB92.

VLABEL dient een verzoekschrift tot hoger beroep in tegen voormelde uitspraak bij het Hof van Beroep te Gent.

 

2. Arrest van het Hof van beroep te Gent dd. 1/12/2015

Art. 376 WIB92 (huidig art. 3.6.0.0.1 VCF) vereist een strikte toepassing en staat de ontheffing enkel toe in de gevallen die er uitdrukkelijk in voorzien worden. De procedure van ambtshalve ontheffing kan niet worden aangewend om de vernietiging na te streven van een regelmatig ingekohierde aanslag die definitief is geworden bij ontstentenis van bezwaarschrift dat tijdig werd ingediend. De termijn om ontheffing van ambtswege te verkrijgen betreft geen verlengde bezwaartermijn.

Het Hof stelt bijkomend dat een directoriale beslissing m.b.t. een bepaald aanslagjaar geen nieuw feit is dat aanleiding geeft tot een ambtshalve ontheffing van dat later aanslagjaar. Het Hof meent dat deze redenering ook geldt voor een tussengekomen arrest, zoals in casu.

Door het feit dat de vennootschap ervoor gekozen heeft om voor alle van de op 2006 volgende aanslagjaren niet telkens een bezwaarschrift in te dienen, heeft men vrijwillig verzaakt aan de vrije keuze en mogelijkheid om ook voor deze aanslagjaren de betaalde eurovignetten terug te krijgen.

De vennootschap kan deze situatie niet achteraf rechtzetten door ambtshalve ontheffing te vragen van spontaan betaalde belastingen waartegen ze geen bezwaarschrift indiende. De procedure die aanleiding gaf tot het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen en het resultaat ervan was voor de vennootschap geen onvoorzienbare omstandigheid, maar een op haar eigen initiatief en overtuiging aangegane procedure. De vennootschap kon dit ook doen voor de daaropvolgende jaren maar heeft dit echter nagelaten.

Gezien voorgaande elementen is het Hof van oordeel dat geen ambtshalve ontheffing meer kan verleend worden voor de eurovignetten m.b.t. de aanslagjaren 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011.